บริษัทจำกัด  จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ การร่วมลงทุนของกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน (แต่ละหุ้นมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 บาท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทจำกัดเฉพาะจำนวนเงินที่ตนเองชำระค่าหุ้นไม่ครบถ้วนเท่านั้น

จดบริษัท 4,500 บาท
ฟรี! ค่าบริการทำบัญชี+ยื่นภาษี 1 เดือน
(สำหรับผู้ใช้บริการทำบัญชีกับเรา)


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน   คลิ๊ก!

       1. คำแนะนำ

       2. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

       3. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท

       4. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท

       5. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

       6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

       7. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

                       หลักเกณฑ์การกำหนดวัตถประสงค์

                            7.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม (แบบ ว.1)

                            7.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ (แบบ ว.2)

                            7.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (แบบ ว.3)

                            7.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม (แบบ ว.4)

                            7.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (แบบ ว.5) 

       8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

       9. รายงานการประชุม

       10. ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น

       11. แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515)  (แบบ สสช.1)

       12. หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

       13. รายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

       

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

     -  บริการจองชื่อ

     -  บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท 

     -  บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น

     -  บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

     -  บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี


Visitors: 33,837