ห้างหุ้นส่วน คือ บุคคลที่เรียกว่า "หุ้นส่วน" ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลงทุนร่วมกันด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือ แรงงาน  ดำเนินธุรกิจเพื่อหากำไร  ผู้แทน(ผู้มีอำนาจกระทำการแทน)ของห้างหุ้นส่วน คือ หุ้นส่วนผู้จัดการ และ คนที่จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้จะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด(รับผิดต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหนี้สินของตัวเอง)เท่านั้น 

 

จดห้างหุ้นส่วน 4,000 บาท
ฟรี! ค่าบริการทำบัญชี+ยื่นภาษี 1 เดือน
(สำหรับผู้ใช้บริการทำบัญชีกับเรา)


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน   คลิ๊ก!

       1. คำแนะนำ

       2. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1)

       3. แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

       4. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2

       5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

                       หลักเกณฑ์การกำหนดวัตถประสงค์

                            5.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม (แบบ ว.1)

                            5.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ (แบบ ว.2)

                            5.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (แบบ ว.3)

                            5.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม (แบบ ว.4)

                            5.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (แบบ ว.5)     

       6. แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515)  (แบบ สสช.1)

       7. หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

       8. ตัวอย่างใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้น

     

 สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

     -  บริการจองชื่อ

     -  บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน

     -  บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น

     -  บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

     -  บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี


 

Visitors: 33,468