ค่าบริการงานทะเบียน

 

ค่าบริการงานทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ)

  1. จดทะเบียนบริษัท (ฟรี รับส่งเอกสาร2 ครั้ง ทาง EMS)       4,500 บาท
      และ - ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร       
            -  ขอเลขที่บัญชีนายจ้าง ประกันสังคม       
            -  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต    
              2. จดทะเบียนบริษัท + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สรรพากรพื้นที่     6,500 บาท
  3. จดทะเบียตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)        4,000 บาท
  4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม    3,500 บาท
  5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม       2,500 บาท
  6. จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09 )      2,500 บาท
  7. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม       2,500 บาท
  8. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี (ไม่รวมค่าสอบบัญชี)                                                                      เริ่ม   14,000 บาท
      - จดเลิกบริษัท + จดเสร็จการชำระบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)    
      - จดเลิกกิจการ + จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม + คืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรมสรรพากร)    

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่างๆ (ทางราชการ)

  หมวดบริษัทจำกัด    
  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท      
  1. จดทะเบียนตั้งบริษัท       5,000 บาท
  2. หนังสือบริคณห์สนธิ      500 บาท
  3. หนังสือรับรอง + วัตถุประสงค์  ฉบับละ 200 บาท
  4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน   ฉบับละ 100 บาท
  5. รับรองสำเนาเอกสาร (ประมาณ 8 หน้า)    หน้าละ  50 บาท
  6. อากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ      200 บาท
  7. อากรแสตมป์ข้อบังคับ (ถ้ามี)      200 บาท
  หมวดห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด    
  จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด    
  1. จดทะเบียนจัดตั้ง      1,000 บาท
  2. หนังสือรับรอง + วัตถุประสงค์    ฉบับละ   200 บาท
  3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน    ฉบับละ   100 บาท
  4. รับรองสำเนาเอกสาร (ประมาณ 3 หน้า)   หน้าละ   50 บาท
  5.  อากรแสตมป์สัญญาจัดตั้ง (ถ้ามี)    100 บาท
                จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนที่อยู่สำนักงาน, เปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป็นต้น   500  บาท
                จดทะเบียนเพิ่มทุน, ลดทุน    500 บาท 
                จดเลิกนิติบุคคล     
  -  จดทะเบียบเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน         500 บาท
  -  จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเลิกและชำระบัญชี    500 บาท
  -  จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี   500 บาท
  -   รับรองสำเนาเอกสาร    หน้าละ   50  บาท

        

Visitors: 33,838