ชื่อและตราประทับ

 

คำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

ในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจะจองว่า ชื่อดังกล่าว

ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง  โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ ก่อนจองชื่อ

        นายทะเบียนจะตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งก่อนอนุมัติเฉพาะในกรณี ดังนี้

       (1) ชื่อที่ใช้ คำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

       (2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย

       (3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

 

วิธีการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

1.  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ www.dbd.go.th

2.  เข้าระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล

3.  ยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล หากไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ไม่สามารถ

     เข้าระบบตรวจและจองชื่อนิติบุคคลได้

4.  ตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้  ดังนี้

     4.1   พิมพ์ชื่อที่ต้องการตรวจสอบ (พิมพ์เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ ไม่ต้องพิมพ์ ทั้งหมด) และคลิกเลือกที่ “ค้นหา”

     4.2   ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อที่มีอยู่ในระบบให้ตรวจสอบ

            ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ชื่อที่ต้องการจองเหมือนกับชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบ

แต่ต่างกันที่มีคำสามัญหรือคำทั่วไปประกอบชื่อด้วย เช่น ประเทศไทย กรุ๊ป เลขปีพ.ศ. หรือ ค.ศ. โฮลดิ้ง ตัวเลขลำดับที่ และ หรือ แอนด์ เป็นต้น จะถือว่าชื่อดังกล่าวคล้ายคลึงกับชื่อ

ที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรจองชื่อ เว้นแต่ชื่อที่จองใหม่เป็นกิจการในเครือหรือมีเจ้าของเดียวกันกับชื่อดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  

มีชื่อ บางกระสอพาณิชย์ อยู่ในระบบ ไม่ควรจองชื่อ บางกระสอพาณิชย์ไทย

                                                 บางกระสอพาณิชย์(ประเทศไทย)

                                                 บางกระสอพาณิชย์กรุ๊ป

                                                 กรุ๊ปบางกระสอพาณิชย์

                                                 บางกระสอพาณิชย์คอร์ปอเรชั่น

                                                 บางกระสอพาณิชย์ 2556

                                                 บางกระสอพาณิชย์ 2013

                                                 2556 บางกระสอพาณิชย์

                                                 2013บางกระสอพาณิชย์

                                                 บางกระสอพาณิชย์โฮลดิ้ง

                                                 บางกระสอพาณิชย์ 1

                                                 บางกระสอพาณิชย์ 2

                                                 บางกระสอแอนด์พาณิชย์

                                                 บางกระสอและพาณิชย์

      4.3   การตรวจชื่อภาษาไทย ให้ตรวจสอบทั้งพ้องรูป (เขียนเหมือนกัน) และพ้องเสียง(ออกเสียงเหมือนกัน)  เช่น

                   คำว่า  การ      ให้ตรวจ  การ/กาล/กาน/กานต์  

                   คำว่า  เกลียว   ให้ตรวจ  เกลียว/เกรียว/เกียว  

      4.4   การตรวจสอบชื่อภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ต้องตรวจสอบทั้ง

             ชื่อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้ดูความหมายหรือคำแปลประกอบด้วย เช่น

             ชื่อภาษาไทย   เอส.ดี. วิศวกรรม     ภาษาอังกฤษ s.d.engineering

             ต้องตรวจทั้งคำว่า ว่า “เอส.ดี. วิศวกรรม” และ “เอส.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง” 

 

             ชื่อภาษาไทย  เอส.ดี. ก่อสร้าง        ภาษาอังกฤษ s.d. construction

             ต้องตรวจทั้งคำว่า ว่า “เอส.ดี. ก่อสร้าง” และ “เอส.ดี. คอนสตรัคชั่น” 

       4.5  การตรวจสอบชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยโดยทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ

             การอ่านเป็นสำเนียงภาษาไทยนั้น อาจผิดเพี้ยนไปตามสำเนียงการออกเสียงของแต่ละคน ทำให้การเขียนเป็นภาษาไทยไม่ตรงกัน 

             ดังนั้น ในการตรวจสอบต้องคำนึงว่าคำนั้นสามารถออกเสียงอย่างไรได้บ้าง และตรวจสอบตามการออกเสียงนั้นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

             ภาษาอังกฤษ คำว่า  oriental  ต้องตรวจ   โอเรียนตอล    โอเรียนตัล   โอเรียนทอล  โอเรียนทัล     ออเรียนตอล  ออเรียนตัล 

                                                                     ออเรียนทอล   ออเรียนทัล 

             ภาษาจีน  คำว่า โจวเหยิน   ต้องตรวจ  โจวเหยิน   โจเยิน  โจเหยิ่น  กวงซุนไถ่  ต้องตรวจ  กวงซุนไถ่   กวงซุนไท่   กวงซุ่นไถ้ กวงซุ่นไท้

            ญี่ปุ่น      คำว่า  ยูนิจิกะ     ต้องตรวจ   ยูนิติกะ     ยูนิทิกะ  

       4.6   การตรวจสอบชื่อที่มีตัวเลขประกอบอยู่ ต้องตรวจทั้งตัวเลขอารบิค  ตัวเลขไทย คำอ่านภาษาไทย  คำอ่านภาษาอังกฤษ

5.  การจองชื่อนิติบุคคลที่มีตัวเลขประกอบอยู่ด้วย ให้ใช้เลขไทยหรืออารบิคเท่านั้น ไม่ใช้เลขโรมัน เช่น  I   II  IV  XII  เป็นต้น

6.  ไม่ใช้คำว่า คอร์ป ( Corp. ) หรือ คอร์ปอเรชั่น ( Corporation )  ประกอบชื่อที่จะนำไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

7.  ในการจองชื่อให้พิมพ์ชื่อที่ขอจองเท่านั้น ไม่ต้องระบุคำแสดงประเภทนิติบุคคลในการขอจองชื่อ เช่น บริษัท จำกัด ห้างหุ้นส่วน Co.,Ltd.   Co.   Corp.   Ltd.  Company               Limited   Corporation Limited   Partnership เป็นต้น

8.  การจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุชื่อภาษาอังกฤษด้วยทุกครั้งและต้องมีความหมายหรือเสียงเรียกขานตรงกับชื่อภาษาไทย

9.  ไม่ใช้เครื่องหมายต่างๆ ประกอบชื่อ เช่น  @  !   #   *   ?  [    ]  “ ”  /  _ = เป็นต้น

10. การจองชื่อต้องจองชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นไปตามหลักภาษา 

          กรณีขอจองชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยโดยทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ ให้เขียนภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และดูหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของ

ราชบัณฑิตยสถาน ประกอบ

11. การจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ เป็นผู้จองชื่อกรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายใน

วันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้  

         กรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ เป็นผู้จองชื่อ

12. ชื่อที่ได้รับจองแล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับจองชื่อ

คำเตือน

**** ผู้ขอจดทะเบียนต้องตรวจสอบและพิจารณาเองว่าชื่อที่ต้องการใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขาน

ตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากชื่อที่ใช้เหมือนหรือมีเสียง

เรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ใช้ชื่อจะต้องรับผิดชอบในการใช้

ชื่อดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 ****

หลักเกณฑ์การจัดทำตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    (1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์

    (2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และ พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัคร    มเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช

    (3) พระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช   

    (4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารีหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับ มงกุฎ

    (5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

    (6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ธงหลวง ธงชาติหรือธงราชการ เว้นแต่จะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

    (7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ

    (8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

    (9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้

    (10) สัญลักษณ์ประจ าชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์และ ศาลาไทย

2. ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้น ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และ

ต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุน หรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอด าระบายตรา

ดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็น

รูปรอยและหมายเหตุ ข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน ” ก่อนบันทึก เข้าระบบคอมพิวเตอร์

3. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย

4. บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

 

 

 

 

ตัวอย่าง ตราประทับของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

 

ตราที่ใช้จดทะเบียนได้

ตราที่ใช้จดทะเบียนไม่ได้

 

เมื่อตรามีคำว่า "WATANAKIT ACCOUNTING" จะต้องใส่ชื่อและประเภทนิติบุคคลด้วย

เช่น เป็นบริษัท จะต้องมีคำว่า "WATANAKIT ACCOUNTING CO.,LTD." หรือ

"WATANAKIT ACCOUNTING LIMITED" อยู่ในตราด้วย เมื่อตัวอย่างนี้ไม่ใส่จึง

จดทะเบียนไม่ได้

Visitors: 33,468