ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท เราดูแลให้ทั้งบริการทางบัญชีและภาษีอย่างเป็นระบบโดยคน เหมาะกับผู้ประกอบการเริ่มต้นหรือ ผู้ประกอบการที่มีรายการจำนวนน้อย และยังไม่มีพนักงาน หรือในกรณีกรรมการเป็นพนักงานเอง

ทำบัญชี + บริการภาษี  เริ่มที่ 1,500 บาท
มีรายการไม่เกิน 15 รายการต่อเดือน 
(บิลซื้อ+บิลขาย+ค่าใช้จ่ายต่างๆ)

บริการทำบัญชี

       1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและ ระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในบันทึกบัญชี

       2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้

       3. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ ขาย รับ จ่าย ทั่วไปและ บัญชีแยกประเภท

       4. จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ การนำส่งภาษี

       5. บันทึกข้อมูลและ ทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสม โดยใช้ซอฟแวร์ที่กรมสรรพากรยอมรับ

       6. ปิดบัญชีรายปี จัดทำงบทดลองและ รายละเอียดประกอบโดยครบถ้วน ได้แก่  ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสด เงินฝาก ทะเบียนทรัพย์สินและ ค่าเสื่อมราคา 

บริการภาษี

     1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี 

     2.  จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

      3.  จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

             - แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)

             - แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

             - แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

             - แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

      4. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีมีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

บริการเพิ่มเติม

     1. บริการรับส่งเอกสาร 1 ครั้ง  คิดเพิ่มเดือนละ 500 บาท

     2. บริการรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock)

 

 
 ลำดับ  จำนวนชนิดสินค้าและวัตถุดิบ  ค่าบริการ รายเดือน (บาท)
 1  สินค้าและวัตถุดิบ  ไม่เกิน 10 ชนิด  500
 2  สินค้าและวัตถุดิบ  ตั้งแต่  11 ชนิด ถึง 30 ชนิด  1,000
 3  สินค้าและวัตถุดิบ  ตั้งแต่  31 ชนิด ถึง 50 ชนิด  1,500

 

 * ปริมาณสินค้าและวัตถุดิบมากกว่า 50 ชนิด  ควรมีผู้จัดทำและควบคุมภายใน

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัท

    1. เอกสารประกอบรายการขาย  (ใบกำกับภาษี ,ใบส่งของ)

    2. เอกสารประกอบรายการรับเงิน (ใบสำคัญรับเงิน,Pay in Slip,ใบเสร็จรับเงิน)

    3. เอกสารประกอบรายการซื้อ (ใบกำกับภาษี ,ใบส่งของ,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,สำเนาเช็ค)

    4. เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน (ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ )

    5. หนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53

    6. Bank Statement รายเดือนทุกบัญชีของบริษัท

 

Visitors: 33,838