บริการสอบบัญชี + ยื่นงบการเงิน

เริ่มที่ 9,500 บาท

 

บริการยื่นงบการเงิน

    1. จัดทำงบการเงินประจำปี ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
    2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    3. ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    4. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    5. จัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), สบช.3 พร้อมทั้งยื่นงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    6. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) พร้อมทั้งยื่นงบการเงินแก่กรมสรรพากร
 
บริการสอบบัญชี
   
   ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
Visitors: 33,837